مطالعه آب های خاکستری و طرح استفاده ی مجدد از آن برای مصارف کشاورزی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.36 MB)
نویسندگان
1مدیر آبفای امور زنجان
2مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
3رئیس مالی
چکیده
با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به منابع آب، استفاده مجدد از پساب ها، به عنوان منبع جدید آب، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جریان فاضلاب ناشی از آشپزخانه، لباسشویی، حمام و روشویی به جز توالت، آبهای خاکستری نامیده می شوند. بعلت آلودگی کمتر فاضلاب خاکستری، بخصوص از نظر میزان مواد معلق و میزان کلیفرم های آن، می توان نسبت به جمع آوری و تصفیه فاضلاب خاکستری اقدام نمود. مشخصات آبهای خاکستری بسیار متفاوت است و شامل 50 تا 80 درصد حجم فاضلاب خانگی می شود. انواع آب های خاکستری قابلیت تجزیه بیولوژیکی خوبی را بر حسب نسبت های COD:BOD5 را دارند. نسبت BOD5/COD در آبهای خاکستری از 31/0 تا 71/0 می باشد. در این مقاله ویژگی آبهای خاکستری و تکنولوژی های مختلف تصفیه ی آن بمنظور رسیدن به یک طرح بازچرخانی آبهای خاکستری برای استفاده مجدد در آبیاری ، مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرد. شایان ذکر است که تکنولوژی های تصفیه ی آبهای خاکستری به سه دسته فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و یا ترکیبی از آنها طبقه بندی می شود.
کلیدواژه ها