بررسی راهکارهای کنترل هزینه های تمام شده کشاورزی، با رویکردی بر افزایش بازدهی و بهینه سازی مصرف آب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (620.15 K)
نویسندگان
1مدیر امور آب و فاضلاب هوراند
2مدیر کلینیک گیاهپزشکی هوراند
چکیده
باتوجه به خشک سالی های چند سال اخیر میتوان گفت که هم اکنون آب به عنوان مهم ترین نهاده ی کشاوزری مطرح است. درحال حاضر بخش کشاورزی نقش حیاتی در اقتصاد ایران دارد، به طوری که حدود 20% از تولید ناخالص ملی، 25% از اشتغال، 85% از تامین امنیت غذایی، 18% از صادرات غیرنفتی و 90% از مواد اولیه ی مورد مصرف درصنعت را تامین میکند. یکی از عوامل اصلی و محدودکننده ی توسعه ی بخش کشاورزی ایران، آب است که در صورت محدود نبودن آب حدود 30 تا 50 میلیون هکتار از زمین های کشور قابل کشت است. ، مقدار آبی که هم اکنون درکشور استحصال می شود درحدود 90 میلیون متر مکعب است (معادل 3% کل آب استحصالی جهان)، ولی بیش از 70% این آب به دلیل بازده پایین آبیاری در کشور به هدر می رود.
شرط لازم وکافی اصلاح الگوی مصرف آب تبیین و تعیین قیمت واقعی و ارزش تمام شده تولید یک مترمکعب آب در اقتصاد است. تا زمانی که قیمت استحصال واقعی نباشد، ارزش حقیقی این کالای حیاتی مشخص نمی شود. در این مقاله به بررسی راه کارهایی عملی در جهت اصلاح الگوی مصرف اب در بخش کشاورزی وتعیین جایگاه ویژه اقتصاد آب در این بخش پرداخته شده است.
کلیدواژه ها