تخمین و ارزیابی ردپای آب آبی و سبز محصولات عمده مورد کشت در حوزه آبخیز پایاب رودان در استان هرمزگان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه هرمزگان
2عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
چکیده
در جهان امروز، آب بـه عنـوان کـالایی اقتصـادی- اجتمـاعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نیاز روزافـزون بـه آب در همـه ابعـاد زندگی بشر، باعث شده تـا بـه‌عنـوان کـالایی نـادر در دسترس جوامع قرار داشته باشد. این مهم در مناطقی با اقلیم خشک و نیمه خشک که منابع آب تجدیدپذیر محدودتری دارند بـیشتـر نمـود پیدا کرده و ضرورت مدیریت منابع آب بـا نگرشـی جـامع را ایجاب میکند. کشاورزی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خصوص ایران به سبب در برگرفتن فعالیت جمع کثیری از جمعیت، جایگاه ویژه‌ای دارد. برای داشتن منابعی پایدار در کشاورزی ضرورت است که یک الگوی مناسب که در آن علاوه بر داشتن شرط حداکثر درآمد ممکن برای کشاورز به استفاده صحیح و اصولی از منابع نیز توجه شود، انتخاب گردد. آب به عنوان مهمترین عامل محدود کننده در توسعه بخش کشاورزی می‌باشد و امروزه به آب نهفته در محصولات کشاورزی کمتر توجه می‌شود شناسایی و ارزیابی مقدار آب واقعی مصرفی محصولات کشاورزی می‌تواند در جهت کاهش مصرف آب در کشاورزی موثر باشد. هدف از این پژوهش محاسبه ردپای آب آبی و سبز محصولات غالب کشاورزی در حوزه‌آبخیز پایاب رودان می‌باشددر این پژوهش برای بررسی ردپای آب محصولات غالب کشت شده میزان آب آبی و آب سبز مصرفی آن‌ها توسط نرم‌افزار نت وات محاسبه گردید. . بنابراین با توجه به نتایج پژوهش و کمتر بودن نیاز آبی صیفی‌جات نسبت به سایر محصولات و محصولاتی نظیر بادمجان و گوجه و پیاز که دارای میزان آب سبز بیشتری می‌باشند برای کشت در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می‌گردند.
کلیدواژه ها