حذف آلاینده متیل اورانژ از آب با استفاده از هیبرید حاوی نانولوله‌های کربنی و نانوذرات اکسید روی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (873.57 K)
نویسندگان
1دانشجو
2مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
چکیده
هدف این تحقیق بررسی میزان حذف آلاینده متیل اورانژ از آب با استفاده از نانو فتوکاتالیست هیبریدی حاوی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات اکسید روی می‌باشد. جهت سنتز هیبرید مورد استفاده در ابتدا نانولوله‌های کربنی با استفاده از مخلوط اسید نیتریک و اسید سولفوریک و در دمای محیط عامل‌دار شده و سپس نانوذرات اکسید روی بر روی سطح خارجی نانولوله‌ها آرایش یافت. هبرید سنتز شده با استفاده از طیف پراش اشعه ایکس (XRD) آنالیز گردید و نتایج حاصل از این طیف اتصال موفقیت آمیز نانوذرات اکسید روی بر روی سطح خارجی نانولوله‌های کربنی را تایید می‌نماید. با توجه به نتایج حاصل از حذف و تجزیه آلاینده متیل اورانژ مشاهده گردید که راندمان حذف آلاینده متیل اورانز و همچنین فعالیت فتوکاتالیستی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با افزایش زمان تابش‌دهی اشعه UV و غلظت نانو فتوکاتالیست هیبریدی سنتز شده افزایش می‌یابد. همچنین نتایج حاصل از آنالیز آماری فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید سنتز شده نشان داد که زمان تابش‌دهی، غلظت و تاثیر متقابل این دو فرایند تاثیر معنی‌داری بر روی حذف آلاینده دارند.
کلیدواژه ها