مدیریت حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع آب شهری شاهرود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (971.27 K)
نویسندگان
1کارشناس کنترل کیفیت
2مدیرشرکت آبفا شاهرود
چکیده
بروز حوادث و اتفاقات شبکه های آبرسانی یکی از موارد شایع و همیشگی می باشد که منجر به نشت آب می گردد. آب هدررفته در این فرآیند دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی بوده است. حوادث شبکه های آبرسانی شهری یکی از عوامل مهم تلفات آب، قطع آب مشترکین، ایجاد نارضایتی در آنها و آلودگیهای ثانویه می باشد. لذا بررسی حوادث در شبکه توزیع آب به منظور مدیریت و کاهش حوادث ضروری است. این موضوع به ویژه در حال حاضر با توجه به مشکلات بحران کمبود آب و درصد بالای تلفات آب در شبکه های توزیع آب شهری در کشور، از ضروریات تحقیقات کاربردی در شرکتهای آب و فاضلاب است. هدف این مطالعه بررسی حوادث در شبکه های توزیع آب شهری بر اساس سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. سیستماتیک نمودن ذخیره و استفاده از اطلاعات تجهیزات شبکه توزیع و عملیات ترمیم حوادث، بالا بردن سرعت تعمیر حوادث و پایین آوردن تلفات فیزیکی آب، امکان کاهش تعداد حوادث، صرفه جویی اقتصادی، پایین آوردن هزینه های ترمیم و رفع حوادث از جمله مزایای این سیستم است. در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات مربوط به حوادث در شبکه های آبرسانی و با استفاده از امکانات ثبت، تلفیق و تحلیل داده های مکان مرجع در سیستم های نرم افزاری GIS و تحلیلهای آماری مختلف، نسبت به پردازش اطلاعات حوادث اقدام شد. با جانمایی ماهانه اتفاقات در مکان واقعی در GIS امکان تحلیل اتفاقات و تصمیم برای اصلاح شبکه و انشعابات میسر شد.
کلیدواژه ها