بررسی کارایی کیتین استخراج شده از پوست میگو در حذف رنگزای ری اکتیو بلو 29 ( (RB29 ، (مطالعه ایزوترم و سینتیک)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.26 MB)
نویسندگان
1شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
2عضو هیئت علمی/دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چکیده
زمینه وهدف: کمبود آب ناشی از رشد اقتصادی و جمعیت به عنوان محدودیت برای توسعه پایدار میباشد.در دهه های آینده، آب تبدیل به منابع استراتژیک، به خصوص در مناطق خشک جهان میشود. استفاده مجدد از آب، راهکاری مهم در یافتن منابع آب جایگزین است. برآورد شده است که سالانه 1/6میلیون تن رنگ تولید شده و15-10% این مقدار به فاضلاب تخلیه می شود. رنگ های ری اکتیو با مشکلات و هزینه تصفیه بیشتری، نسبت به سایر رنگها مواجه است. رنگ های آزو و فرآورده های واسطه ای آن بروز سرطان و موتاسیون را در انسان ها تسریع می کنند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی کیتین استخراج شده از پوست میگو در حذف رنگزای ری اکتیو بلو 29است. روش کار: این مطالعه تجربی،بصورت سیستم ناپیوسته انجام شد. پس از استخراج کیتین از پوست میگو، اثر پارامترهای: pH ،غلظت رنگ ری اکتیو بلو29، زمان تماس و میزان جرم جاذب توسط آن در حذف رنگ بررسی شد. همچنین، ایزوترم وسینتیک فرایند جذب نیز بررسی گردید. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان دادکه حداکثر ظرفیت جذب کیتین در غلظت mg/ L 50 ودر زمان 90 دقیقه برابر mg/g 70/116 است. حداکثر میزان جذب در3=pH و در دوز جاذب g/L 0/2 مشاهده شد. داده های آزمایشگاهی نشان دهنده تطابق نتایج با مدل ایزوترم لانگمویر بود. سینتیک فرایند جذب سطحی از مدل شبه درجه دو تبعیت میکند. نتیجه گیری: با استفاده از نتایج بدست آمده از این مطالعه می توان کیتین را جاذب مناسبی برای حذف رنگ ری اکتیوبلوی29 از محلولهای آبی پیشنهاد کرد.
کلیدواژه ها