بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند به منظور استفاده مجدد در کشاورزی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (892.32 K)
نویسندگان
1عضو هیات علمی/ دانشگاه بیرجند
2دانشجوی دکترا/ دانشگاه بیرجند
چکیده
محدودیت منابع آب و تامین غذای جمعیت رو به فزون در سال‌های اخیر، سبب شده استفاده مجدد از پساب‌ها، قسمتی ازآب‌های نامتعارف کشور، به عنوان یک راه‌حل منطقی توسعه منابع آب در آینده و منبعی با ارزش در جهت افزایش میزان تولیدات بخش کشاورزی که مهمترین مصرف‌کننده آب-های شیرین می‌باشد مطرح گردد. بنابراین به منظور حفظ بهداشت عمومی، جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع آب، آلوده شدن خاک و محصولات کشاورزی لازم است استفاده مجدد بصورت برنامه ریزی شده و مدبرانه همراه با کنترل کیفی پساب در مبدأ صورت گیرد. استان خراسان جنوبی با میانگین 120 میلی متر بارندگی و 2700 میلیمتر تبخیر سالیانه جزو مناطق خشک کشور بوده لذا استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در این استان خصوصا برای کشاورزی ضروری به نظر میرسد. این پژوهش به بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند و قابلیت استفاده از آن در کشاورزی می‌پردازد. مقایسه میانگین پارامترهای هدایت الکتریکی، اسیدیته، TDS،BOD5 ، COD، TSS و غلظت فلزات سنگین کادمیوم، سرب، روی و مس با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست نشان داد که پساب فوق محدودیتی برای استفاده در بخش کشاورزی ندارد.
کلیدواژه ها