بررسی عوامل موثر بر برون سپاری تصفیه خانه های آب در شرکت های آب و فاضلاب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (568.82 K)
نویسندگان
کارشناس نگهداری و تعمیرات -شرکت اب و فاضلاب اهواز
چکیده
تصفیه خانه های آب در هر کشور، جزء مراکز حساس و استراتژیک آن کشور محسوب می شوند .روشن است که قصور در امر آب رسانی، می تواند تبعات مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به دنبال داشته باشد. با توجه به الزام اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک کردن دولت و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی ، تصفیه خانه های آب نیز ، در جهت برون سپاری بسیاری از فعالیت های خود گام برمی دارند. اما با توجه به تفاوت شرایط خاص این مراکز با سایر مراکز تولیدی، نیاز است الزامات خاص مورد نیاز تصفیه خانه های آب در برون سپاری مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله مسائل و مشکلات مربوط به بروسپاری تصفیه خانه ها از جمله نوع قرادادهای واگذاری ،فعالیت های نگهداری و تعمیرات در قرارداد های مختلف ،واگذاری فرآیند از نظر مسئولیت های کارفرما و پیمانکار ، واگذاری بخش انرژی ، نظارت و کنترل فرآیند ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای متناسب با آنها ارائه شده است.
کلیدواژه ها