نیترات زدایی بیولوژیکی آب آشامیدنی با استفاده از سیستم هیبریدی بیوراکتور غشایی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (982.69 K)
نویسندگان
پژوهشگاه مواد و انرژی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد سیستم بیولوژیکی ترکیبی بیوراکتور انوکسیک- MBR هوازی با غشای غوطه ور MF برای حذف نیترات از آب آشامیدنی در طول مدت 34 روز بود. شرایط عملیاتی برای بیوراکتور انوکسیک و MBR، زمان ماند هیدرولیکی ثابت 17 و 36 ساعت به ترتیب، و غلظت نیترات و نسبت کربن به نیتروژن ورودی به ترتیب mg NO3/L 150 و 2 بود. نتایج آزمایش ها نشان داد که درصد حذف نیترات در بیوراکتور انوکسیک در محدوده 73-97% متغییر یود. خروجی نیتریت سیستم نیز در محدودهmg/L 02/0-01/0 بود. غلظت نیترات و نیتریت در خروجی سیستم همواره کمتر از مقدار مجاز WHO بود. همچنین کدورت خروجی سیستم همواره کمتر از NTU 2 بود که نشان دهنده نقش موثر غشا در جلوگیری از خروج مخلوط میکروبی از سیستم بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده پتانسیل بسیار خوب سیستم بیولوژیکی بیوراکتور انوکسیک- MBR در حذف نیترات از آب آشامیدنی می باشد.
کلیدواژه ها