بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت تبریز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.11 MB)
نویسندگان
1دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب/ دانشگاه تبریز
2گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز
چکیده
مطالعه روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در هر منطقه بویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت بسزائی برخوردار است. در این مطالعه روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت تبریز بررسی گردید. برای این کار از روش ناپارامتری مان-کندال استفاده شد. در مطالعه روند تغییرات تراز آب زیرزمینی از اطلاعات 14 حلقه چاه پیزومتری طی دوره آماری 1393-1370 استفاده شد. سطوح معنی‌داری 1، 5 و 10 درصد در آزمون روند مورد استفاده قرار گرفتند. از روش تخمین‌گر سن جهت ارزیابی شیب خط روند استفاده شد. همگنی روندها نیز با استفاده از روش وان بل- هوگس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که تراز آب زیرزمینی دشت تبریز در اکثر چاه‌های مورد بررسی روند نزولی معنی‌داری داشت. کمترین شیب خط روند تراز آب زیرزمینی در ایستگاه سعیدآباد در ماه مرداد برابر 45/1- متر در سال بدست آمد. ماه‌های فروردین، اردیبهشت و بهمن در مقایسه با سایر ماه‌ها روند نزولی بیشتری از خود نشان دادند.
کلیدواژه ها