بررسی توانایی رگرسیون مقاوم در تخمین اکسیژن خواهی شیمیایی خروجی زلال ساز تصفیه خانه صنعتی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (915.49 K)
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
2دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
3دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران
چکیده
در راستای افزایش بهبود کیفیت پساب صنعتی و مدیریت بهتر آنها، باید راهکاری ساده و با دقت مناسب برای تخمین فرآیندها ایجاد نمود و از طرفی با توجه به این‌که فرایندهای تصفیه به صورت سیستم جعبه سیاه می‌باشند و به دلیل تاثیرپذیری اکثر عوامل دخیل در سیستم و مشکلات جمع‌آوری داده در مدل‌های فیزیکی لذا استفاده از آمار و روش‌های رگرسیونی می‌تواند راهگشا باشد. لذا هرچه مدل ساده‌تر و با متغیرهای ورودی کمتری باشد مدل مربوطه اهمیت بیشتری خواهد داشت. ورودی مدل پیشنهادی شامل داده‌های خروجی واحد بیولوژیکی و پارامتر خروجی مدل، میزان اکسیژن خواهی شیمیایی واحد زلال‌ساز می‌باشد. همچنین برای مقایسه کارایی مدل‌ها ازضریب تبیین ، میانگین مجموع خطاها و ضریب همبستگی استفاده می‌کنیم. تمام تمرکز این تحقیق روی ارائه یک مدل داده‌مبنا و بهبود آن و سپس مقایسه آن با روش‌های مشابه می‌باشد. این تخمین‌ها برای داده‌های خروجی واحدهاست و داده های ورودی و خروجی به صورت داده‌های کیفی می‌باشند. در نهایت یک رابطه خطی با مدل رگرسیون مقاوم با شاخص‌های MSE=0.089054 ،R=0.784728 و R-Square=0.6096 ارائه شده است.
کلیدواژه ها