رنگزدایی و حذف COD از فاضلاب حاوی رنگزای آزوی AR18 در بیوراکتور غشائی ناپیوسته متوالی (SBMBR) تحت تاثیر زمان ماند هیدرولیکی (HRT)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1041 K)
نویسندگان
1استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
2استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده
هدف از انجام این مطالعه بررسی عملکرد بیوراکتور غشائی ناپیوسته متوالی (SBMBR) در رنگزدایی و حذف COD از فاضلاب حاوی رنگزای آزوی AR18 تحت تاثیر پارامتر عملیاتی زمان ماند هیدرولیکی (HRT) می باشد. برای این منظور سه دستگاه SBMBR در مقیاس آزمایشگاهی تحت HRTهای 48، 24 و 16 ساعت به مدت حدود 90 روز مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده، با کاهش HRT از 48 به 16 ساعت، غلظت MLSS از mg/L 2694 به mg/L 5176 افزایش یافت و در مقابل، بازدهی رنگزدایی از 7/78% به 9/52% کاهش یافت. رنگزدایی ناکامل (7/78%) در طولانی‌ترین مرحله واکنش بی‌هوازی تحت زمان ماند هیدرولیکی 48 ساعت نشان داد که فرایند آنزیمی احیای رنگزای AR18 به شدت زمان‌بر بوده و دستیابی به رنگزدایی کامل این رنگزا نیازمند بکارگیری HRT طولانی‌تری می باشد. پروفیل تغییرات زمانی غلظت رنگزا در مرحله بی‌هوازی در هر سه راکتور انطباق خوبی بر سینتیک درجه صفر (خطی) نشان داد. افزایش غلظت MLSS با کاهش HRT موجب افزایش نرخ خطی رنگزدایی گردید. اما این افزایش نرخ رنگزدایی به اندازه‌ای نبود که بتواند کاهش زمان ماند هیدرولیکی را جبران نموده و موجب دستیابی به درصد حذف رنگ بیشتر در HRTهای 16 و 24 ساعت نسبت به HRT 48 ساعت شود. تغییر HRT در بازه 48 تا 16 ساعت تاثیر معناداری بر بازدهی حذف COD نداشت و در هر سه راکتور بیش از 90% حذف COD به دست آمد.
کلیدواژه ها