بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی آب تصفیه شده دستگاه های آب شیرین کن در شهر بیرجند در پاییز و زمستان 1394
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (974 K)
نویسندگان
1شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
2عضو هیئت علمی/دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
3دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چکیده
زمینه و هدف:آب آشامیدنی علاوه بر تأمین آب مورد نیاز بدن در برگیرنده املاح و عناصر معدنی و ضروری برای بدن است که کمبود یا افزایش پاره ای از آنها باعث ایجاد بیماری های مختلفی میشود. با توجه به گسترش مصرف روز افزون آب دستگاه های آب شیرین کن در شهر بیرجند و لزوم پایش مداوم کیفیت این آبها، در این مطالعه تعیین کیفیت میکروبی و شیمیایی آب دستگاه های آب شیرین کن در سطح شهر بیرجند، در پاییز و زمستان 1394 انجام گرفت. روش تحقیق: مطالعه حاضر توصیفی- مقطعی بوده که در آن پارامترهایی از جمله سختی کل، کلسیم، منیزیم، pH، سولفات، قلیائیت، کلر آزاد باقیمانده، کل کلی فرمها و کلیفرم های مدفوعی، آب دستگاه های آب شیرین کن مورد سنجش قرار گرفت. یافته‏ها: با توجه به نتایج این تحقیق، مشخص شد که تقریبا اکثر ویژگیهای شیمیایی و میکروبی اندازه گیری شده از حداکثر مجاز استانداردهای ملی و بین المللی تعیین شده کمتر بوده است. همچنین نمونه های مورد مطالعه، از نظر آلودگی میکربی در حد استاندارد بودند. نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج مطالعه توصیه میشود که به صورت دوره ای پارامترهای کیفی آبهای دستگاه آب شیرین کن مورد پایش قرار گرفته و نتایج آن به مسئولین زیربط انعکاس داده شود. نتایج نشان داد که کیفیت اکثر پارامترهای مورد بررسی آب خروجی آب شیرین کن های بیرجند در حد مطلوب قرار دارد. فقط باید متذکر شد که مقدار کلر آزاد باقیمانده آب کمتر از مقدار استاندارد است که احتمال ایجاد آلودگی های ثانویه را در آب افزایش می دهد.
کلیدواژه ها