رنگزدایی از محیط آبی حاوی رنگ آزو متیل رد با استفاده از نانو کاتالیست مغناطیسی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (167 K)
نویسندگان
1دانشجو
2پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
3دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4استاد/ دانشگاه شریف
چکیده
حفظ منابع آب، از طریق حذف آلودگی از پسآب‌ها و بازگرداندن آن‌ها به چرخه مصرف مجدد سال‌هاست که مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. از طرفی به منظور رعایت مسائل زیست محیطی، فاضلاب‌ها می‌بایست قبل از تخلیه به آبهای پذیرنده، مورد تصفیه قرار گیرند. در این میان، رنگ‌های آزو از جمله آلاینده‌های پرخطر زیست محیطی هستند که زمینه سرطانزایی و جهش‌زایی را فراهم می‌آورند و حذف آن‌ها از دغدغه‌های صنایعی است که با تولید یا مصرف این رنگ‌ها سرو کار دارند. در این تحقیق از نانو کاتالیست مغناطیسی هماتیت، که با استفاده از ژل پلی وینیل الکل (PVA) تهیه گردید، توام با تابش پرتو UV به منظور حذف رنگ متیل رد به عنوان یکی از رنگ‌های آزو به کار برده شد. نتایج اسپکتروفوتومتری نشان داد که نانو مواد سنتز شده با استفاده از ژل با غلظت 8% در محلول حاوی 150ppm از رنگ متیل رد قادر به حذف 24درصد از رنگ در مدت زمان نود دقیقه بودند. همچنین نتایج نشان داد که pH قلیایی جهت عملکرد حذف رنگ مناسب است بطوریکه در محلول رنگی با غلظت 150ppm و 5/11pH=، در حضور 1mg از ماده نانو منجر به 32% حذف رنگ گردید.
کلیدواژه ها