بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از ابزار Darwin Scheduler
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1160 K)
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد
2دانشجوی مهندسی منابع آّب دانشگاه ارومیه
3دانشیار گروه مهنسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
4دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
5استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
امروزه در شبکه‌های توزیع آب شهری علاوه بر انجام طراحی بهینه هیدرولیکی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ در راس الزامات محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه هزینه‌های انرژی سهم بالایی از هزینه بهره برداری و بلند مدت از شبکه را شامل می‌شود، در این پژوهش به کمک ابزار Darwin Scheduler در نرم افزار WaterGEMS V8i نسبت به بهینه‌سازی عملکرد پمپ‌های موجود در یک شبکه توزیع شهری، به کمک الگوریتم ژنتیک ساده (SGA) و الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع(FMGA) اقدام شده است. قیود هیدرولیکی سیستم شامل حداقل و حداکثر فشار در هر گره، سرعت حداکثری در هر لوله و تعداد دفعات خاموش و روشن شدن اقتصادی پمپ‌ها می باشد که در نتیجه کاهش هزینه‌های انرژی با استفاده از الگوریتم های SGA و FMGA به ترتیب به میزان ‌ 15 و 10 درصد با اعمال تعرفه برق مصوب، نسبت به عملکرد پمپ ها بدون اعمال بهینه سازی حاصل گردید.
کلیدواژه ها