تصفیه پساب رنگی با استفاده از غشای نانوکامپوزیت پلی‌اترسولفون اصلاح شده با نانوذرات بوهمیت و فومارات آلوموکسان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (897 K)
نویسندگان
1دانشگاه رازی کرمانشاه
2عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده
این پژوهش، با هدف اصلاح و بهبود عملکرد غشای پلی‌اتر‌سولفون (PES) برای تصفیه پساب‌های صنعتی انجام شده است. تأثیر استفاده از نانوذرات بوهمیت (AlOOH- ) و بوهمیت اصلاح شده (فومارات آلوموکسان) در ساخت غشای نانوکامپوزیت پلی‌اترسولفون، بر مبنای میزان حذف رنگ بررسی می‌شود. نانوذرات به محلول اولیه غشایی اضافه شده و روش تغییر فاز سریع برای ساخت غشاهای ماتریس آمیخته استفاده می‌گردد. آنالیزهای FTIR و XRD برای بررسی ساختار نانوذرات و فیلتراسیون پساب رنگی راکتیو آبی 19 جهت ارزیابی عملکرد غشاهای ساخته شده، انجام می‌شود. نتایج تصفیه پساب رنگی، عملکرد مطلوب غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح شده را همراه با افزایش شار خروجی تأیید می‌کند. حضور گروه‌های عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل در سطح نانوذرات عامل بهبود عملکرد غشاهای نانوکامپوزیت می‌باشد. غشای 2% وزنی فومارات آلوموکسان به علت ساختار آلوموکسان، اتصالات عرضی گروه‌های فومارات در سطح غشا و احتمالاً وجود پدیده دونان در مقادیر بالای نانوذرات، دارای بالاترین میزان حذف رنگ (2/99%) با شار خروجی مناسب می‌باشد.
کلیدواژه ها