تحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه‌های توزیع آب با استفاده از معیارهای عملکرد و شاخص پایداری قطعی و فازی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (863 K)
نویسندگان
1فارغ التحصیل
2دانشیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
3دکترای مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
شبکه های توزیع آب به عنوان بخشی از تأسیسات توزیع آب، یکی از اصلی ترین قسمت های پروژه های آبرسانی می‌‌‌باشند. وظیفه شبکه های توزیع آب، رساندن آب تأمین شده از منابع آب و تصفیه شده در تصفیه خانه ها با کمیت کافی، کیفیت مناسب و فشار استاندارد به هر یک از مشترکین است. در این تحقیق تحلیل شبکه ها بر اساس تحلیل مبتنی بر تقاضا صورت گرفته و روشی با استفاده از منطق فازی جهت محاسبه معیارهای عملکرد شامل قابلیت اطمینان در زمان، قابلیت اطمینان ترکیبی (قابلیت ارتجاع، سن آب و آنتروپی)، برگشت‌پذیری و آسیب‌پذیری ارائه شده که در آن شاخص پایداری شبکه آبرسانی با استفاده از قابلیت های تابع عضویت در منطق فازی توسعه یافته است. کارایی روش جدید در شبکه های پرکاربرد دوحلقه ای و انی تاون مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته‌است. نتایج حاکی از آن است که عملکرد شاخص پایداری فازی توسعه‌داده شده در این تحقیق در مقایسه با روش قطعی، نسبت به واقعیت شبکه از نظر کارشناسی به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد.
کلیدواژه ها