بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری منابع تامین آب شرب روستاهای شهرستان نهبندان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (665 K)
نویسندگان
1رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
2عضو هیات علمی/ دانشگاه بیرجند
چکیده
خورندگی و رسوبگذاری از شاخص های مهم در ارزیابی کیفی آب است. آبهای خورنده مواد اولیه لوله ها، اتصالات و شیرآلات شبکه های آبرسانی را در خود حل کرده و مشکلات عدیده بهداشتی و اقتصادی را شبکه های آبرسانی به وجود می آورند و در صورت لزوم خورندگی باید با هدف سالم سازی آب آشامیدنی و حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت روستائیان کنترل گردد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی میزان خورندگی و رسوب گذاری آب‏های آشامیدنی روستاهای شهرستان نهبندان می‏باشد و این کار را با نمونه‏برداری از 35 منابع تامین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان نهبندان در سال‏های 1393 و 1394 انجام داده‏ و با انجام آزمایشات لازم بر آن‏ها میزان اندیس‏ رایزنر محاسبه گردید. از نظر شاخص رایزنر در سالهای 1393 و 1394 به ترتیب 66 و 77 درصد منابع تامین آب تمایل به خورندگی داشتند. بنابراین پیشنهاد می گردد کنترل کیفیت آب صورت گرفته و شبکه های آبرسانی با روشهای پیشگیری از خورندگی محافظت شوند.
کلیدواژه ها