بررسی ساختار و ویژگی های فنی روش های متداول در تأسیسات نمک‌زدایی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1211 K)
نویسندگان
کارشناش ارشد مدیریت دانش
چکیده
با توجه به کاهش شدید منابع آب شیرین، ضرورت نمک‌زدایی آب های شور و آب دریا رو به افزایش است، با توجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک کشور ایران و بحران شدید آب، بایستی به دنبال دستیابی و بومی سازی نمودن روش‌ها و تأسیسات نمک‌زدایی بود، در همین راستا قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء (ص) – گروه تخصصی نوح (ع) اقدام به بررسی و توسعه ی فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی در این زمینه نموده است. در این مقاله سعی شده است ضمن مرور تاریخچه و جایگاه این صنعت در ایران و جهان ، روش ها و مدل های مختلف نمک‌زدایی بطور مختصر تشریح شده و از نظر فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به کاهش شدید منابع آب شیرین، ضرورت نمک‌زدایی آب های شور و آب دریا رو به افزایش است، با توجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک کشور ایران و بحران شدید آب، بایستی به دنبال دستیابی و بومی سازی نمودن روش‌ها و تأسیسات نمک‌زدایی بود، در همین راستا قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء (ص) – گروه تخصصی نوح (ع) اقدام به بررسی و توسعه ی فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی در این زمینه نموده است. در این مقاله سعی شده است ضمن مرور تاریخچه و جایگاه این صنعت در ایران و جهان ، روش ها و مدل های مختلف نمک‌زدایی بطور مختصر تشریح شده و از نظر فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها