بررسی حذف فلز سنگین روی از محیط آبی با استفاده از نانوجاذب زیستی سنتز شده
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (676 K)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
2دانشگاه گیلان
چکیده
امروزه با کاهش منابع اب در دسترس و افزایش آلودگی های زیست محیطی، لزوم تصفیه پساب ها بیش از گذشته مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. پساب های صنعتی منبع وسیعی از انواع مختلف الودگی از جمله فلزات سنگین می باشند. از میان روش های مختلف جداسازی، فرآیند جذب سطحی به دلیل آسان و کم هزینه بودن از جمله مناسب ترین و کاربردی ترین روش ها به منظور تصفیه پساب می باشد. نانو جاذب های مغناطیسی به دلیل سطح ویژه بالا، راندمان بالا و سهولت در جداسازی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر جذب یون های فلز روی از محلول آبی توسط نانو جاذب مغناطیسی سنتز شده بر پایه ضایعات کشاورزی به صورت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت و همچنین عوامل مختلف نظیر pH و غلظت اولیه یون های فلزی بررسی گردید. ویژگی های جاذب با استفاده از آنالیز SEM تعیین شد. همچنین مدل های همدمای تعادلی مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به نتایج داده های تعادلی مطابقت خوبی با مدل همدمای لانگمویر داشت به طوری که حداکثر ظرفیت جذب پیش بینی شده توسط این مدل برای نانوجاذب مغناطیسی سنتز شدهmg/g 67.114 بدست آمد.
کلیدواژه ها