مدلسازی سینتیکی فرایند تصفیه در شبکه انتقال فاضلاب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1116 K)
نویسندگان
1دانشجو
2استاد
چکیده
هدف از این پژوهش مدل سازی سنتیکی فرایند های انجام شده در خط لوله فاضلاب است. در این راستا یک کیلومتر از خط لوله فاضلاب کرمانشاه به عنوان پایلوت انتخاب گردید.برای نمونه گیری رباتی طراحی شد که می توانست در داخل خط لوله حرکت کرده و از عمق های مختلف خط لوله نمونه برداری کند. ربات از راه منهول به خطوط انتقال فرستاده شده و دو نمونه از سطح و عمق بیست سانتی متری در دو فصل بهار و تابستان گرفته شد. به طور میاتگین راندمان حذف مواد آلی در فصل بهار 36.5 درصد و در فصل تابستان 23 درصد بود.بازده حذف مواد آلی برای سطح و عمق 20 سانتی متری تقریبا یکسان بود.برای مدل سازی فرایند حذف آلاینده از مدل سینتیکی مرتبه اول، و مدل استور-کینکانن استفاده شد.با توجه به تحلیل سینتیکی حذف آلاینده مدل استور-کینکانن در رابطه با پیش بینی حذف آلاینده در خط لوله پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها