نقش جامعه شناسی آب در مدیریت مصرف و کاهش بحران آب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (655 K)
نویسندگان
1کارشناس خدمات مشترکین
2مدیر امور آبفای داورزن
چکیده
این مقاله با هدف بررسی نقش عوامل جامعه شناختی در مدیریت مصرف و کاهش بحران آب صورت پذیرفته است. عوامل جامعه شناختی شناسایی شده در این پژوهش ظرفیت های فرهنگی و سبک زندگی، سرانه آب تجدید شونده و بسندگی، خودکفایی و آزادی عمل مدیریت، امنیت و رفاه، قانون بهبود و انطباق، ظرفیت زیست محیطی، عدالت و خوشایندی، حسن همجواری، خودکفایی مهندسی بوده است. هدف اصلی از جمع آوری مطالب در این پژوهش، انتقال مجدد این مطلب بود که با سرمایه گذاری و پشتیبانی از پروژه های دانش بنیان و خودکفایی در زمینه مهندسی و توجه بیشتر به نقش فن آوری های نوین و جایگاه آنان، می توان گام مهمی در مدیریت مصرف درست و کاهش بحران آب گذاشت. بواسطه نقش مهمی که این مایه حیاتی، در حیات جهان دارد، در سال های پیش رو برای حل بحران آب در جهان باید به ابداع روش‌های خلاقانه بسیاری پرداخت و از آن ها در جهت حل بحران آب کمک گرفت.
کلیدواژه ها