محورهای علمی کنگره علوم مهندسی آب و فاضلاب ایران

 

1- دغدغه‌های حوزه تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب شهری

باز تعریف شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب

2- دغدغه‌های حوزه جمع آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب

3- آب‌های نامتعارف، پساب‌ها و آب‌های لب شور: برنامه‌ریزی، مدیریت و بهره‌برداری

نقش آبهای نامتعارف  در تامین آب شرب

4- تکنولوژی‌ها و مصالح نو درآب و فاضلاب و راهکارهای بومی‌سازی آنها

ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی در حوزه دانشگاهها، شرکتهای آبفا و صنعت

تعریف شاخصها، استانداردها و معیارهای بومی در طراحی، اجرا، راهبری و بازسازی سیستم های آب و فاضلاب

رویکردهای جدید در تامین و توزیع آب شرب

فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب

5- ارتقا، بهینه‌سازی وتوسعه‌ی طرح‌های آب و فاضلاب با نگاه به نیازهای فردا

مدیریت راهبری، ارتقا و بازسازی سیستمها و تاسیسات آب و فاضلاب

استخراج شاخصه ها و معیارهای طراحی حاصل از داده های بهره برداری شبکه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب در نگهداری و بهره برداری آنها

ارتقا و به روز آوری تصفیه خانه های آب

ارتقای مؤلفه‌ی ایمنی در اجرا و احداث طرح‌های آب و فاضلاب

مقاوم سازی و بهینه سازی طرح‌های آب و فاضلاب

افزایش عمر مفید طرح‌های آب و فاضلاب

لوله و لوله‌گذ اری در طرح‌های آب و فاضلاب

6- برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مالی وانسانی درحوزه آب و فاضلاب

راههای تامین مالی و اجرای سامانه های آب و فاضلاب توسط بخش خصوصی

مولفه های خدمات مطلوب آب و فاضلاب

نقش نیروی انسانی در خدمات پایدار آب و فاضلاب

بازتعریف اهداف و ماموریت های شرکتهای آب و فاضلاب در افق 1420

تنوع بخشی به منابع مالی طرحهای آب و فاضلاب

7- درس آموخته‌های صنعت آب و فاضلاب

ارائه تجربیات موفق در زمینه مدیریت مصرف و انرژی و کاهش تلفات

نظام فنی و اجرایی طرح‌های آب و فاضلاب

8- آسیب شناسی طراحی، اجرا، مدیریت و راهبری سیستم‌ها و تاسیسات آب و فاضلاب

آسیب شناسی روند تهیه استانداردها و ضوابط فنی در حوزه آب و فاضلاب

آسیب شناسی وضعیت موجود در طراحی، اجرا، راهبری و بازسازی سیستمهای آب و فاضلاب

جوانب فنی و اجرای نظارت بر طرح‌های آب و فاضلاب

9- نقش رویکردهای اجتماعی، اقتصادی وفنی درمدیریت مصرف وکاهش بحران آب

آب بدون درآمد

اقتصاد آب

جامعه شناسی آب

نقش رسانه ها

 نقش زنان

10- مدیریت انرژی در صنعت آب و فاضلاب