انجمن آب و فاضلاب ایران  وابسته به کمیسیون انجمن های علمی ایران در راستای دستیابی به اهداف عالیه خود مندرج در اساسنامه این انجمن، اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری کنگره های سنواتی تحت عنوان "کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران"، با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دانشگاه های کشور نموده است. اولین کنگره در بهمن 1395 با همکاری دانشگاه تهران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دانشگاه تهران برگزار می شود. 

هدف اصلی این کنگره ایجاد فضایی برای ارائه آخرین دستاوردهای دانش آب و فاضلاب، تجربیات موجود در صنعت آب و فاضلاب کشور و تبادل آرا و نظرات دانشگاهیان و محققین، مدیران و کارشناسان شرکت های آب و فاضلاب، مهندسین مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات آب و فاضلاب برای یافتن راه حل های بهینه برای دغدغه ها و کمبودهای موجود در حوزه علوم و مهندسی آب و فاضلاب است.