کمیته برگزاری
مهندس حمیدرضا جانباز
ریاست عالی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: iwwsec [at] gmail.com
دکتر سارا نظیف
دبیر
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
دکتر سیمین ناصری
دبیر کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب سایت: www.tums.ac.ir/faculties/naserise
پست الکترونیکی: simnasseri [at] hotmail.com
قنبر علی رجبی
عضو کمیته برگزاری
رییس انجمن متخصصین آب و فاضلاب
پست الکترونیکی: ghrajabi [at] yahoo.com
شورای سیاستگذاری
دکتر مسعود تابش
نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر سارا نظیف
نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
دکتر رضا غیاثی
نماینده دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/rghiassi
پست الکترونیکی: rghiassi [at] ut.ac.ir
دکتر سیدتقی امید نائینی
نماینده دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/stnaeeni
پست الکترونیکی: stnaeeni [at] ut.ac.ir
مهندس قنبرعلی رجبی
نماینده انجمن متخصصین آب و فاضلاب
انجمن متخصصین آب و فاضلاب
پست الکترونیکی: ghrajabi [at] yahoo.com
دکتر سیدحسین سجادی فر
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب
پست الکترونیکی: h.sajadifar [at] gmail.com
دکتر مجید قنادی
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر مسعود تابش
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
مهندس علی اصغر قانع
عضو کمیته علمی
کارشناس ارشد مدیریت، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir
دکتر سیمین ناصری
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب سایت: www.tums.ac.ir/faculties/naserise
پست الکترونیکی: simnasseri [at] hotmail.com
دکتر حمیدرضا صفوی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: www.hasafavi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر ناصر طالب بیدختی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: nassertaleb [at] gmail.com
دکتر منوجهر وثوقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: vosoughi [at] sharif.edu
دکتر علی اکبر عظیمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aaazimi [at] chamran.ut.ac.ir
دکتر رحیم عالی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پست الکترونیکی: aali1400 [at] gmail.com
مهندس محمد عبداله زاده
عضو کمیته علمی
شرکت آب و فاضلاب تهران - امور تصفیه خانه پنجم آب
پست الکترونیکی: abdollahzadeh.278 [at] gmail.com
دکتر سارا نظیف
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
دکتر عبدالمهدی میرسپاسی
عضو کمیته علمی
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران
پست الکترونیکی: mehdimirsepassi [at] gmail.com
دکتر بیژن بینا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: bbina123 [at] yahoo.com
دکتر احمد ابریشم چی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: ahmad.abrishamchi [at] gmail.com
دکتر رضا غیاثی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rghiassi [at] ut.ac.ir
دکتر محمد حسین صراف زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا مهرنیا
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mmehrnia [at] ut.ac.ir
دکتر علی ترابیان
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: atorabi [at] ut.ac.ir
دکتر محمد نوری سپهر
عضو کمیته علمی
ﻋﻀﻮﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻟﺒﺮز
پست الکترونیکی: dr.noorisepehr [at] abzums.ac.ir
دکتر مجتبی فاضلی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی پردیس عباسپور و رئیس پژوهشکده علوم و مهندسی آب
پست الکترونیکی: mojtabaf [at] yahoo.com
دکتر همایون مطیعی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی پردیس عباسپور و رئیس گروه مهندسی آب و فاضلاب
پست الکترونیکی: h _ motiei [at] sbu.ac.ir
دکتر علی‌اکبر زینتی‌زاده لرستانی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
پست الکترونیکی: zinatizadeh [at] gmail.com
دکتر سید سعید اسلامیان
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: saeid [at] cc.iut.ac.ir
دکتر رامتین معینی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: r.moeini [at] eng.ui.ac.ir
دکتر سید فرهاد موسوی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: mousavi_sf [at] yahoo.com
دکتر مهدی ضرغامی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: mzarghami [at] tabrizu.ac.ir
دکتر بزرگ حداد
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: obhaddad [at] ut.ac.ir
دکتر محمد قدیری
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه
پست الکترونیکی: m.ghadiri [at] uut.ac.ir
دکتر علی حقیقی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: a.haghighi [at] scu.ac.ir
دکتر عبدالرضا کرباسی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: akarbasi [at] ut.ac.ir
دکتر محمدهادی دهقانی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: hdehghani [at] sina.tums.ac.ir
دکتر شهاب عراقی نژاد
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: araghinejad [at] ut.ac.ir
دکتر ابراهیمیان طالشی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ebrahimian [at] ut.ac.ir
دکتر محوی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: ahmahvi [at] yahoo.com
دکتر سید محسن کرابی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: karrabi [at] um.ac.ir
دکتر مهدی فرزادکیا
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکی: mahdi.farzadkia [at] gmail.com
دکتر امیرحسین حمیدیان
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.hamidian [at] ut.ac.ir
دکتر ندافی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: knadafi [at] tums.ac.ir
دکتر کامیار یغماییان
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: kyaghmaeian [at] gmail.com
دکتر روشنک رضایی کلانتری
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکی: rezaei.r [at] iums.ac.ir
دکتر احمدرضا یزدان بخش
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پست الکترونیکی: yazdanbakhsh [at] sbmu.ac.ir
دکتر مسعود طاهریون
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: taheriyoun [at] cc.iut.ac.ir
دکتر فضل الله چنگانی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: changani_f [at] yahoo.com
دکتر بابک بنکدارپور
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: babakb [at] aut.ac.ir
دکتر مطهره سعادت پور
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: msaadatpour [at] iust.ac.ir
دکتر اکبر اسلامی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پست الکترونیکی: aeslami [at] sbmu.ac.ir
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_jalili [at] sbu.ac.ir
دکتر کورش حجازی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: hejazik [at] kntu.ac.ir
دکتر محمود علی محمدی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: m_alimohammadi [at] tums.ac.ir
دکتر تکتم شهریاری
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده محیط زیست،
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: tshshahriari [at] ut.ac.ir
دکتر محبوبه ربانی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: m_rabani [at] iust.ac.ir
دکتر تورج هنر
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: toorajhonar [at] yahoo.com
دکتر غلامرضا نبی بیدهندی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghhendi [at] ut.ac.ir
محمدرضا عین قلایی
عضو کمیته علمی
مشاور محترم معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
پست الکترونیکی: mreinghalaei [at] yahoo.com
دکتر عباس اکبرزاده
عضو کمیته علمی
معاون محترم آمورشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران
پست الکترونیکی: abbasakbarzadeh [at] yahoo.com
کمیته داوران
دکتر مسعود تجریشی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: tajrishy [at] sharif.edu
دکتر ناصر رازقی
داور
استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
پست الکترونیکی: n_razeghi249 [at] hotmail.com
دکتر حمیدرضا تشیعی
داور
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: iwwsec [at] gmail.com
دکتر سیدحسین سجادی فر
داور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب
پست الکترونیکی: sajadi [at] scu.ac.ir
مهندس مجید قنادی
داور
مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: iwwsec [at] gmail.com
مهندس حسین عطایی فر
داور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: info [at] irwwa.ir
دکتر محمد کارآموز
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: karamouz [at] ut.ac.ir
دکتر رضا کراچیان
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kerachian [at] ut.ac.ir
دکتر بنفشه زهرایی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: bzahraie [at] ut.ac.ir
دکتر مسعود منتظری
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mnamin [at] ut.ac.ir
دکتر محسن ناصری
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mnasseri [at] ut.ac.ir
دکتر محمدحسین صراف زاده
داور
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا مهرنیا
داور
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mmehrnia [at] ut.ac.ir
دکتر عباس روزبهانی
داور
استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: roozbahany [at] ut.ac.ir
دکتر جابر سلطانی
داور
استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: jsoltani [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_jalili [at] sbu.ac.ir
دکتر مصطفی تیزقدم
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_tizghadam [at] sbu.ac.ir
دکتر کاوه حریری اصلی
داور
مدیر دفتر مدیریت مصرف ومطالعات آب بدون درآمد آبفای شهری گیلان
پست الکترونیکی: hariri_k [at] yahoo.com