برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
1395-11-28 08:30-12:00
57
250,000 ریال
54
2 تحلیل ریسک و آسیب پذیری سامانه های آب و فاضلاب
1395-11-27 14:00-18:00
دانشگاه تهران 40
600,000 ریال
صرفا شرکت کننده در کارگاه های آموزشی 1,200,000 ریال
12 دکتر عباس روزبهانی
3 مدیریت رواناب های سطحی در شهرها (تجربیات کسب شده در شهر تهران)
1395-11-27 14:00-18:00
دانشگاه تهران 40
600,000 ریال
صرفا شرکت کننده در کارگاه های آموزشی 1,200,000 ریال
6 مهندس سعید احمری، دکتر مهدی میرزایی، مهندس احمد رهبر بصیر، مهندس حامد توکلی فر، دکتر امیر کرجی
4 شیرین سازی آب دریا
1395-11-27 14:00-18:00
دانشگاه تهران 40
1,000,000 ریال
صرفا شرکت کننده در کارگاه های آموزشی 2,000,000 ریال
30 دکتر علیرضا بازارگان
5 پایش میدانی واحدهای بیولوژیک تصفیه خانه های فاضلاب با رویکرد لجن فعال
1395-11-27 14:00-18:00
دانشگاه تهران 40
600,000 ریال
صرفا شرکت کننده در کارگاه های آموزشی 1,200,000 ریال
10 دکتر ستار صالحی، مهندس امید جلالی فرد