سیویلیکا و ISC حامیان کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
1395-07-19
سیویلیکا و ISC  حامیان کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

به اطلاع می رساند کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران تحت حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و سیویلیکا قرار دارد. همچنین دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی، ارومیه، شهید چمران اهواز، شهید بهشتی و  انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی و همچنین کرسی های یونسکو در بازیافت آب و آب و محیط زسیت  از حامیان کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران هستند.