درخواست برگزاری کارگاه آموزشی
1395-05-25
درخواست برگزاری کارگاه آموزشی

از کلیه پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی که مایل به برگزاری کارگاه آموزشی در "کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران" هستند، تقاضا می شود درخواست های خود را حداکثر تا تاریخ 95/9/30 در سایت کنگره ثبت نمایند.