حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از کنگره
1395-09-28
حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از کنگره

معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست مشارکت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.