حمایت SID (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی) از کنگره
1395-07-25
حمایت SID (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی) از کنگره

با توجه به اهمیت رویداد کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نیز حمایت خود را از برگزاری این کنگره اعلام کرده است.