حمایت کنندگان جدید کنفرانس
1395-08-05
حمایت کنندگان جدید کنفرانس

دانشگاه های محقق اردبیلی، شیراز و صنعتی اصفهان از کنگره علوم و مهندسی آب و قاضلاب ایران حمایت می کنند.