برگزاری اولین جلسه کمیته علمی
1395-09-28
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی

اولین جلسه کمیته علمی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با حضور اعضای کمیته علمی متشکل از نمایندگان شرکت آب و فاضلاب کشور و اساتید دانشگاههای مختلف کشور در حوزه آب و فاضلاب در روز چهارشنبه مورخ 24 آذرماه 95 در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با مباحث علمی کنگره و محورهای آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.