چاپ مقالات برتر کنگره در مجلات معتبر علمی پژوهشی
1395-10-14
چاپ مقالات برتر کنگره در مجلات معتبر علمی پژوهشی

طبق هماهنگیهای به عمل آمده، مقالات برتر کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در مجلات و نشریات معتبر مرتبط با حوزه آب و فاضلاب از جمله نشریه بازیافت آب، مجله سلامت و محیط زیست و مجله مهندسی بهداشت محیط به چاپ می رسند.