برگزاری جلسه شورای سیاستگزاری کنگره با آقای مهندس جانباز
1395-10-15
برگزاری جلسه شورای سیاستگزاری کنگره با آقای مهندس جانباز

روز چهارشنبه 15 دی ماه جاری جلسه شورای سیاستگزاری کنگره در حضور آقای مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ریاست عالی کنگره برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش جلسات و تصمیم گیریهای شورای سیاستگزاری، در مورد محتوای علمی کنگره از جمله سخنرانیها، میزگردها، کارگاهها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و اظهار امیدواری شد تا با تلاش همه جانبه انجمن و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، اولین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب به بهترین نحو ممکن برگزار شود.