بهره گیری از گیاهان کویری در کاهش میزان EC موجود در پساب سامانه ی RO (مطالعه ی موردی شهر سرخه)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (865.75 K)
نویسندگان
مدیر دفتر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان
چکیده
تقریبا تمام کشورهای دنیا نگران منابع آبی خود هستند و این موضوع در نقاط کم باران بیشتر نمایان می شود که در این میان ، خاور میانه یکی از مناطق بحرانی می باشد . کشور ایران با متوسط بارندگی 235 میلی متر در سال در خاور میانه قرار دارد و سهم آن از منابع آبی دنیا بسیار کم است و همین مقدار آب موجود نیز بصورت یکنواخت در کل کشور توزیع نشده است بنابر این ، هدف گذاری برای نگهداشت ذخائر آبی و بازچرخانی آن بعنوان اصلی ترین رویکرد دولت مطرح می باشد . در این مطالعه به بررسی میدانی امکان بهره گیری از گیاهان کویری برای بازیافت پساب سامانهRO در شهر سرخه پرداخته شده و درطی 4 ماه، تاثیر کاشت گیاهان در دو قالب باغچه ای شامل جو ، یونجه ، خربزه ، طالبی ، آگاو و گلدانی شامل زیتون ، زیتون تلخ ، توت ، ون و اقاقیا نرک که توسط پساب سامانه ی RO آبیاری گشته ، ارزیابی شده است. بررسی ها نشان داد که میزان رشد فیزیکی یونجه،جو و آگاو ناشی ازآبیاری با پساب سامانه یادشده در مقایسه با حداقل رشد این گیاهان با آبیاری متعارف، بترتیب معادل5/62،6/57و5/68درصد کاهش رانشان می دهد.متوسط کاهشEC بترتیب برابر 16(خربزه،یونجه،جو) و 8/1(توت،اقاقیانرک) درصد است. به نظر می رسد که در مدت این مطالعه، تاثیر گیاهان باغچه ای بر تغییرات پساب بیش از گونه های گلدانی بود.
کلیدواژه ها