دغدغه و معظلات احداث وبهره برداری ازتصفیه خانه های فاضلاب‌ جوامع کوچک روستایی در حوزه رودخانه کرج باروش ارزیابی زیست محیطی ونگرش فرهنگی اجتماعی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (178.18 K)
نویسندگان
رئیس اداره بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وفاضلاب استان البرز
چکیده
رودخانه کرج یکی از 5رودخانه حفاظت شده و مهمترین منبع تامین آب شرب تهران وکرج،نقش مهمی در تامین سلامت انسان ومحیط زیست داردکه به واسطه دفع فاضلاب خام روستاها و استفاده های تفرجی به انواع آلودگی دچار است و ایجاد شبکه فاضلاب روستایی یکی از اقدامات محسوب می شود. در کلیات روش انجام کار، مشخصات فنی و موقعیت جغرافیایی محدوده مراحل انجام کار تشریح می‌گردد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات مختلف زیست محیطی احداث وبهره برداری ازتصفیه خانه ها با مقایسه چند معیاری برای بررسی و توجیه پرداخته می‌شود.میزان استقبال مردم از اجرای این قبیل پروژه ها مورد بررسی قرار گرفته وبه معضلات فرهنگی اجتماعی وراهکارها و پیشنهادات زیست محیطی ومدیریتی اشاره شده است.
از روش ماتریس ووتن ورائو جهت ارزیابی زیست محیطی در محدوده طرح استفاده شده است. جهت انجام مطالعات از طریق پرسشنامه ومصاحبه اقدام ودر نهایت در خصوص دغدغه عمومی از احداث وبهره برداری از تصفیه‌ خانه های فاضلاب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته .نتایج: از نظر ارزیابی منطقه چنین طرحهایی کاملاً مثبت ارزیابی می شوند واز نظر اجتماعی، همیاری و مشارکت مردم در سه بعد جسمی، مادی و فکری قابل بررسی است. می‌توان چنین استنباط نمود که درصد بالایی از اهالی منطقة مورد مطالعه به مشارکت و همکاری در ابعاد جسمی و فکری برای جمع آوری فاضلاب و در راستای توسعة محل علاقمند می‌باشند. لیکن متمایل به مشارکت در بعد مادی (اقتصادی) نبوده و آن را وظیفه بخش دولتی یا نیازمند کمک‌های مالی دولت می‌دانند . به راهکارها وپیشنهادات مدیریتی نیز اشاره میشود.
کلیدواژه ها