برآورد آب بــدون درآمددرشبکه های توزیع آب روستایی (مطالعه موردی:روستای عطا محمد شهرستان زهک)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.24 MB)
نویسندگان
1معاون تأمین آب وآبرسانی شرکت آب وفاضلاب روستایی سیستان وبلوچستان
2دکترای آبیاری وزهکشی، استادیاروعضوهیئت علمی دانشکده آب وخاک، دانشگاه زابل.
3کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی.اداره کل امورمالیاتی استان البرز.
چکیده
یکی از شاخص های مهم در مبحث آب شرب ، شاخص " آب بدون در آمد" یاNRW می باشد. این شاخص ازنظراقتصادی به دو دلیل حائز اهمیت می باشد: اولا"به دلیل افزایش در آمدشرکت های تولیدکننده آب شرب و ثانیا"به دلیل امکان اعمال مدیریت مصرف و بهره برداری و نگهداری بهینه شبکه های لوله کشی آب. به منظور حفظ و استفاده ی موثر ازآب و نیزتقلیل نیازبه استفاده ازمنابع جدیدآب ،نیازبه اجرای نوعی مدیریت کار آمد برای حفظ منابع آب است که از اجزای اساسی آن ، مهار " آب بدون درآمد" است . در این تحقیق چگونگی برآورد آب بدون درآمد درشبکه های توزیع آب روستایی مد نظراست و به عنوان مطالعه موردی میزان هدر رفت آب در شبکه توزیع آب روستای عطا محمد شهرستان زهک مورد بررسی قرارمی گیرد. در صد « آب بدون در آمد » در این روستا در ابتدای دوره مورد مطالعه حدود31درصد بوده است.در طی دوره , با اقدامات بعمل آمده درروستا نظیر: تعویض قسمتی از شبکه های فرسوده , تعویض تعدادی از کنتورهای خانگی و شناسایی و قطع تعدادی از انشعابات غیر مجاز, میزان هدر رفت و « آب بدون درآمد » به حدود15/ 23در صد رسید . یعنی درطی مدت اجرای طرح ,85/ 7 درصد هدر رفت آب کاهش یافت که از این میزان هدر رفت آب ,074/ 2درصد هدر رفت واقعی و076/ 21درصد هدر رفت ظاهری بوده است. با وجود شناسایی بعضی از انشعابات غیر مجاز در سطح شبکه داخلی روستا , نتایج تحقیق نشان دهنده 32/ 10 درصد هدر رفت
کلیدواژه ها