بازیافت فاضلاب واستفاده ی مجدد از آن در ساختمان وارائه روش های مدیریت راندمان سیستم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (960 K)
نویسندگان
1دانشجو
2دانشجو/دانشگاه دولتی تربت حیدریه
3رءیس کمیسیون انرژی و محیط زیست/نظام مهندسی تربت حیدریه
چکیده
توجه به این که کشورایران جزو مناطقی با آب و هوای خشک بوده که با محدودیت منابع آب روبرواست، حفاظت از منابع آب و استفاده مؤثر ازاین منابع بسیار ضروری می باشد. مشکل کمبود آب در کشورایران به دلایل گوناگون از قبیل رشد جمعیت، پیشرفت صنعت و داشتن آب و هوای خشک و نیمه خشک بوده که در نهایت منجر به کاهش سطح آب های زیرزمینی و ایجاد بحران در زمینه آب مصرفی می باشد.یکی از راه های استفاده بهینه از منابع آبی، تصفیه مجدد آنها و استفاده در بخش هایی از جمله کشاورزی و آبیاری فضای سبز است، آب خاکستری، مجموعه ای از فاضلاب‌های ظرفشویی، دستشویی و حمام می باشد که 50 الی80درصد فاضلاب شهری را تشکیل می دهدودر این پژوهش روش های استفاده مجدد از آب خاکستری به عنوان منبع قابل بازیافت آب بررسی گردیده است ودر یک نمونه پژوهشی میزان منابع آب خاکستری دریک خانوار 4نفره مطابق با الگو مصرف ایرانی برای یک هفته وامکان سنجی استفاده از این سیستم درایران ومزایا ومعایب آن وتاثیر فیلتربر راندمان بررسی شده است.
کلیدواژه ها