بررسی کارایی فیلتر شنی با جریان مداوم در تصفیه آب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (947 K)
نویسندگان
1کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
2عضو هیئت علمی /دانشگاه علوم پژشکی تهران، دانشکده بهداشت
3مهندس عمران / تهران، شرکت مدیریت هیربدان
4کارشناس آزمایشگاه / دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت
چکیده
فیلتر شنی با جریان مداوم بدلیل عدم نیاز به شستشوی معکوس، بدون وقفه کار می کند و قادر به پذیرفتن میزان بالای جامدات معلق است. شنهای آلوده به طور مداوم از بستر فیلتر حرکت می کنند، شسته می شوند و به پروسه فیلتراسیون برمی گردند. جریان آب از میان یک لوله وارد بازوهای پخش کننده می شود، آب آلوده از بستر شن می گذرد، در راس فیلتر آب تمیز از یک سرریز به لوله تخلیه ریخته می شود.نتایج نشان داد که کدورت آب فیلتر شده 95.5% کاهش پیدا کرده است. میزان کلیفرمها و کلنی های میکروبی بعد از فیلتراسیون به ترتیب 99.67% و 98.99% کاهش نشان داده است. از طرف دیگر بوسیله کاربرد فیلتراسیون مستقیم در این فیلتر کدورت بیش از 97% کاهش یافت. در فیلتراسیون مستقیم و در خط ،آب آشامیدنی با کدورت کمتر ازNTU0.9بدست آمد. این فیلتر در مقایسه با فیلترهای نوع متعارف دارای برتری استحکام و صرفه جویی در انرژی و بهره برداری است.
کلیدواژه ها