مروری بر اثر مهمترین پارامترهای عملیاتی در سامانه‌های تصفیه‌ی فاضلاب بر حذف آنتی‌بیوتیکها از فاضلاب شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (587 K)
نویسندگان
1دانشجو
2دانشجوی دانشگاه تهران
3هیات علمی
چکیده
امروزه با رشد مصرف داروهای مختلف از جمله آنتی بیوتیکها برای درمان بیماری های انسانی و دامی ورود این مواد به محیط زیست نیز افزایش یافته است. اثرات مخرب مواد دارویی خصوصا آنتی‌بیوتیکها در اکوسیستمهای طبیعی و ورود آنها به چرخه‌ی غذایی انسان از نگرانی‌های عمده‌ای است که ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود معطوف ساخته است. در این میان فاضلاب شهری و خروجی تصفیه‌خانه‌ها از مهمترین منابع ورود آلاینده‌های دارویی به محیط زیست به شمار می‌آیند. از این روی بررسی حذف این آلاینده‌ها در طی فرآیندهای متداول تصفیه مورد توجه واقع شده است. در این میان بررسی‌های متعددی نیز بر روی تأثیر پارامترهای عملیاتی نظیر زمان ماند هیدرولیک و زمان ماند لجن به عنوان پارامترهای قابل کنترل در فرآیندهای تصفیه بر روی حذف آلاینده‌های دارویی خصوصا آنتی‌بیوتیکها انجام شده است. در این مقاله ابتدا اهمیت حذف آنتی‌بیوتیکها در فاضلاب شهری بررسی شده و سپس با مروری بر مطالعات صورت گرفته در این باره سعی شده اثر پارامترهای عملیاتی بر روی بازده حذف آنتی‌بیوتیکها در فاضلاب شهری بررسی گردد.
کلیدواژه ها