به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند بازدید نیم روزه ای از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران برای صبح روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 برنامه ریزی شده است. کلیه علاقه مندان می توانند با واریز مبلغ 250،000 ریال به حساب انجمن آب و فاضلاب ایران و ارائه فیش واریزی از طریق سایت (لینک ثبت نام در برنامه بازدید) ثبت نام نمایند.

تذکر: با توجه به محدودیت ظرفیت، افرادی که زودتر ثبت نام نمایند در اولویت خواهند بود.